Storitve

Stanje voda in človekovi vplivi na vodne ekosisteme

Stanje voda in človekovi vplivi na vodne ekosisteme


Določamo kakovost evropskih kopalnih voda, analiziramo vsebnost fizikalno-kemijskih parametrov v rekah, iščemo pomembne povezave med ekološkim stanjem evropskih rek in človekovimi pritiski ter analiziramo spremenjenost poplavnih površin. Obdelujemo podatke o pretokih voda in sedimentov rek in analiziramo rabo voda.

  • Vsebinsko znanje o kakovosti in količini vodnih virov, podprto s podatkovnimi bazami.
  • Poznavanje konceptov Evropske unije o zbiranju, urejanju in analizi okoljskih podatkov.
  • Veščine ocenjevanja stanja, pritiskov in vplivov na vode.
  • Izdelava okoljskih indikatorjev.
Okoljski informacijski sistemi za vode in GIS

Okoljski informacijski sistemi za vode in GIS


Organiziramo in obdelujemo atributne in prostorske podatke o vodah in porečjih. Delamo na območju Evrope in Kavkaza.

  • Razvoj podatkovnih tokov za okoljske podatke (podatkovni slovarji, protokoli nalaganja in žetja podatkov, kontrola kakovosti, podpora uporabnikom).
  • Načrtovanje in vzpostavitev informacijskih sistemov (podatkovne baze, okolja za obdelovanje in prikazovanje podatkov).
  • Inštruiranje o podatkovnih tokovih in informacijskih sistemih Evropske unije.
Hidrološko-hidravlične študije in idejni projekti na vodah

Hidrološko-hidravlične študije in idejni projekti na vodah


Analiziramo verjetnosti pojavov visokih voda v Sloveniji. S hidravličnimi modeli določamo višine poplavnih voda in izdelujemo poplavne karte. Izdelujemo tudi strokovne študije reševanja poplavne problematike ter izdelujemo strategije razvoja vodnih virov. Pri raziskavah, analizah, svetovanju in razvojnih projektih uporabljamo hidrološke, hidravlične in informacijske vede.