Projekti

Kakovost kopalnih voda 2012-2022

V okviru Evropske okolijske agencije in Direktorata za okolje EU pripravljamo vsakoletno oceno kakovosti evropskih kopalnih voda. Približno 93 % kopalnih voda dosega vsaj minimalne standarde kakovosti.
Poteka od 2012

Evropski informacijski sistem za vode (WISE)

Informacijski sistemi za Evropo so družina spletnih portalov, ki temeljijo na tehničnih platformah za okoljske podatke EU. Njihov namen je iskanje, dostop do in interpretacija podatkov ter presoj okolja. Za informacijska sistema za kopenske in morske vode razvijamo vsebine in koordiniramo delo v okviru ETC BE.
Poteka od 2020

Kopalne vode v evropskih mestih in njihove koristi

V zadnjih desetletjih je varno kopanje mogoče v številnih evropskih mestih. Izvajanje evropske vodne politike pozitivno vpliva na kakovost urbanih vodnih teles do te mere, da se je v njih moč varno kopati!
2020-2023

Morski odpadki v Evropi

Analiziramo podatke o morskih odpadkih v Evropi od njihovih izvorov do morja, s poudarkom na vzročnih povezavah med družbenoekonomskimi gonilnimi silami, obremenitvami in stanjem onesnaženosti v obalnem in morskem okolju Evrope.
Poteka od 2020

Marine Litter Watch

S podporo zbiranju, uporabi, analizi in deljenju podatkov o morskih odpadkih podpiramo evropsko skupnost nevladnih organizacij.
Poteka od 2020

Indikator EU "Pesticidi v evropskih rekah, jezerih in podzemnih vodah"

Indikator Evropske agencije za okolje, razvit s podatki Eionet WISE Waterbase - Water Quality.
Poteka od 2019

Indikator EU "Biokemijska potreba po kisiku v evropskih rekah"

Evropska agencija za okolje razvija in obnavlja okoljske indikatorje, ki na enostaven način povzemajo in razlagajo posamezne parametre stanja okolja.
Poteka od 2014

Poročanje podatkov o vodah in "forward-looking assessment" na Zahodnem Balkanu

Z Evropsko agencijo za okolje krepimo zmogljivosti institucij Zahodnega Balkana pri sodelovanju na področju podatkov o vodah in prognoziranja stanja okolja (EEA "forward-looking assessment").

Upravljanje s kopalnimi vodami v Evropi: uspehi in izzivi

Poročilo povzema, kako je 40-letno upravljanje kopalnih voda v EU vodilo do bistvenega izboljšanja kakovosti vode.
2019-2020

Voda in kmetijstvo: trajnostne rešitve

Poročilo poudarja potrebo po bolj trajnostnih praksah upravljanja s kmetijstvom v povezavi s kakovostjo vode in biodiverziteto.
2019-2020

Razvoj podatkovnega toka monitoringa kopalnih voda EU

V okviru Evropskega informacijskega sistema za vode (WISE) smo razvili prenovljen podatkovni tok monitoringa kopalnih voda EU, ki ga vsakoletno uporabljajo države članice za poročanje nacionalnih podatkov.
2018-2021

Analiza stanja Evropskih poplavnih območij

Projekt vključuje izdelavo metodologije za oceno stanja degradiranosti Evropskih poplavnih območij v kontekstu njihovega obsega, strukture in hidromorfoloških procesov.
2019-2020

Uporaba vode na Zahodnem Balkanu: regionalni pogledi in globalni megatrendi

Projekt je naročila Evropska agencija za okolje. Obravnava rabo voda na Zahodnem Balkanu v luči regije in globalnih megatrendov. Projekt sledi zaključkom predhodnega projekta "Varnostne posledice prihodnje rabe vode na Zahodnem Balkanu" (2014).
2017-2018

Podpora pri oceni skladnosti držav članic z Direktivo o kopalnih vodah 2006/7 / ES (BWD)

Projekt je naročil Generalni direktorat za okolje Evropske komisije, izvajala Milieu ltd. in TC Vode (pogodba o storitvah med MIllieu in EK števillka 070201/2017/760013 / SFRA / ENV.C.2.). Analizira se razumevanje Evropske direktive o kopalnih vodah v procesih njenega izvajanja v državah EU in predlagajo najboljše prakse.
2017-2019

Izmenjava znanja EU o ocenjevanju vode in informacijskih sistemih v Vzhodnem partnerstvu EU

Namen projekta je izvedba načel Skupnega okoljskega informacijskega sistema, kot sta ga zasnovala UNECE in Evropska okoljska agencija (EEA). Projekt nadgrajuje preteklo sodelovanje šestih držav Vzhodnega partnerstva EU.
2010-2015